Cần tuyển 1 nv biết ghép ảnh hoa mỹ một chút tìm những bức ảnh thẩm mỹ mặt xoẹt mặt trước lm sau lm lương theo ngày chỉ việc nằm đắp chăn lm ảnh thật sự e nhìn đống ảnh khách tm phải 2 3 nghìn trong tgian ngắn qua e hoang mang quá rối hết mắt mắt e cận soi đau mắt quá lương thoả thuận ib e Cần tuyển 1 nv biết ghép ảnh hoa mỹ một chút tìm những bức ảnh thẩm mỹ mặt xoẹt mặt trước lm sau lm lương theo ngày chỉ việc nằm đắp chăn lm ảnh thật sự e nhìn đống ảnh khách tm phải 2 3 nghìn trong tgian ngắn qua e hoang mang quá rối hết mắt mắt e cận soi đau mắt quá lương thoả thuận ib e

Cần tuyển 1 nv biết ghép ảnh , hoa mỹ một chút , tìm những bức ảnh thẩm mỹ mặt xoẹt mặt trước lm sau lm , lương theo ngày chỉ việc nằm đắp chăn & lm ảnh, thật sự e nhìn đống ảnh khách tm phải 2/3 nghìn trong tgian ngắn qua e hoang mang quá rối hết mắt , mắt e cận soi đau mắt quá, lương thoả thuận ib e !!!Cần tuyển 1 nv biết ghép ảnh , hoa mỹ một chút , tìm những bức ảnh thẩm mỹ mặt xoẹt mặt trước lm sau lm , lương theo ngày chỉ việc nằm đắp chăn & lm ảnh, thật sự e nhìn đống ảnh khách tm phải 2/3 nghìn trong tgian ngắn qua e hoang mang quá rối hết mắt , mắt e cận soi đau mắt quá, lương thoả thuận ib e !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *