HO I KIÊ P SAU Ma n kiê p nhân trâ n đươ c ơ đâu

HỎI KIẾP SAU
Mãn kiếp nhân trần được ở đâu
Đài thiên địa phủ có sang giầu
Dương phàm khắc vận nào ngon cỏ
Cõi hạ hưng phần lả sức trâu
Sớm đã ra đường thân cửu vạn
chiều quay trở lại mác anh hầu
Khuya về vội ngủ chờ yên giấc
Vỗ cánh con gà bảo tận thâu …
11 . 07 . 2018
Tuệ Tinh Trí Vũ

1 thought on “HO I KIÊ P SAU Ma n kiê p nhân trâ n đươ c ơ đâu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *