Now I arrive in Hpa An Jobs which I have to do finish now Please Do not make questions to me which I can t answer Mani Bây giờ Tôi đến hpa An Các công việc mà tôi đã có Để làm kết thúc ngay bây giờ Làm ơn đi Không được đặt câu hỏi Với tôi mà tôi không thể trả lời được

Now,
I arrive in Hpa-An.
Jobs which I have
to do finish now.
Please,
Do not make questions
to me which I can’t answer.
Mani
Bây giờ,
Tôi đến hpa-An.
Các công việc mà tôi đã có
Để làm kết thúc ngay bây giờ.
Làm ơn đi,
Không được đặt câu hỏi
Với tôi mà tôi không thể trả lời được.
Mani Mani Mani Mani Mani Mani Mani Mani Mani Mani Mani Mani
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *