Thành công từ câu trả lời Có 1 Giấc mơ bạn có lớn hay không 2 Ý chí bạn có kiên cường hay không

Thành công từ câu trả lời “Có”
1. Giấc mơ bạn có lớn hay không?
2. Ý chí bạn có kiên cường hay không?
3. Tầm nhìn bạn có xa rộng hay không?
4. Suy nghĩ bạn có thông minh hay không?
5. Hành động bạn có triệt để hay không?
6. Giải pháp bạn có tối ưu hay không?
7. Con đường bạn có xứng đáng hay không?
8. Giao tiếp bạn có chuẩn mục hay không?
9. Trí tuệ bạn có học hỏi hay không?
10. Tinh thần bạn có sẵn sàng hay không?
11. Cam kết bạn có đáng tin hay không?
12. Thách thức bạn có vượt qua hay không?
13. Sức khỏe bạn có tốt hay không?
14. Khát khao bạn có triệt để hay không?
15. Trái tim bạn có bao la hay không?
16. Kiểm soát bạn có chặc chẽ hay không?
Đọc – suy ngẫm – và hành động!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *